Item Bid History

New Palestine United Soccer

Oct 26, 2019 6:01 PM EDT 
jd22928d1
1
$67.00 USD 
Oct 25, 2019 10:44 PM EDT
jd22928d1
$67 USD
Oct 25, 2019 10:44 PM EDT
pg6ab0097
$66 USD
Oct 25, 2019 10:44 PM EDT
jd22928d1
$62 USD
Oct 25, 2019 10:44 PM EDT
pg6ab0097
$61 USD
Oct 25, 2019 10:43 PM EDT
jd22928d1
$53 USD
Oct 25, 2019 10:43 PM EDT
pg6ab0097
$52 USD
Oct 25, 2019 10:43 PM EDT
jd22928d1
$51 USD
Oct 25, 2019 10:43 PM EDT
pg6ab0097
$50 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
jd22928d1
$38 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
pg6ab0097
$37 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
jd22928d1
$36 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
pg6ab0097
$35 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
jd22928d1
$32 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
pg6ab0097
$31 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
jd22928d1
$27 USD
Oct 25, 2019 10:40 PM EDT
pg6ab0097
$26 USD
Oct 25, 2019 10:39 PM EDT
jd22928d1
$25 USD
Oct 25, 2019 10:39 PM EDT
pg6ab0097
$24 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
jd22928d1
$23 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
pg6ab0097
$22 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
jd22928d1
$21 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
pg6ab0097
$20 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
jd22928d1
$16 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
pg6ab0097
$15 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
jd22928d1
$12 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
pg6ab0097
$11 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
jd22928d1
$9 USD
Oct 25, 2019 10:38 PM EDT
pg6ab0097
$8 USD
Oct 25, 2019 10:37 PM EDT
jd22928d1
$7 USD
Oct 25, 2019 10:37 PM EDT
pg6ab0097
$6 USD
Oct 20, 2019 2:57 PM EDT
jd22928d1
$5 USD