Item Bid History

$50 to any WRA Restaurant

Nov 13, 2019 9:01 PM EST 
ls49e9731
1
$56.00 USD 
Nov 08, 2019 3:41 PM CST
ls49e9731
$56 USD
Nov 08, 2019 3:41 PM CST
jc0a9fcef
$50 USD
Nov 08, 2019 3:40 PM CST
ls49e9731
$44 USD
Nov 08, 2019 3:40 PM CST
jc0a9fcef
$38 USD
Nov 08, 2019 12:05 PM CST
ls49e9731
$32 USD
Nov 08, 2019 9:41 AM CST
305lmnns
$26 USD
Nov 08, 2019 9:41 AM CST
jc0a9fcef
$25 USD
Nov 07, 2019 4:34 PM CST
jc0a9fcef
$20 USD