Item Bid History

10'6" Beach Sup-Yak + Kayak Kit

Apr 15, 2021 3:46 PM EDT 
nhcd2559b
1
$650.00 USD 
Apr 15, 2021 10:29 AM EDT
nhcd2559b
$650 USD
Apr 14, 2021 3:53 PM EDT
aw878d484
$600 USD
Apr 14, 2021 11:33 AM EDT
ag39800c6
$550 USD
Apr 14, 2021 10:45 AM EDT
nhcd2559b
$500 USD
Apr 14, 2021 9:38 AM EDT
ag39800c6
$480 USD
Apr 07, 2021 11:52 AM EDT
Djceltic
$460 USD
Apr 07, 2021 11:52 AM EDT
ag39800c6
$450 USD
Apr 07, 2021 11:52 AM EDT
ag39800c6
$420 USD
Apr 07, 2021 11:51 AM EDT
Djceltic
$400 USD
Tie: Leading Bid
Apr 07, 2021 11:51 AM EDT
ag39800c6
$400 USD
Apr 07, 2021 11:48 AM EDT
Djceltic
$370 USD
Apr 07, 2021 11:48 AM EDT
ag39800c6
$350 USD
Apr 07, 2021 11:40 AM EDT
ag39800c6
$340 USD
Apr 07, 2021 11:05 AM EDT
Djceltic
$320 USD